Gadu-Gadu S.A.: Ruszyła publiczna subskrypcja na akcje spółki

Oferowania powszechnej, przyjaznej komunikacji, opartej na nowoczesnych technologiach to cel, na jaki zostaną przeznaczone środki pozyskane z oferty publicznej akcji Gadu-Gadu S.A. – informują przedstawiciele firmy. Wpływy netto z emisji akcji szacowane są na 75 mln zł.

Gadu-Gadu S.A. uzyskała status spółki akcyjnej w dniu 29 września 2006 r. Firma posiada dwóch głównych inwestorów: Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. (posiadającą 76,97% akcji) oraz Łukasza Foltyna (19,24% akcji), twórcę komunikatora i członka Rady Nadzorczej.

Spółka planuje wprowadzić do obrotu publicznego akcje następujących serii:

– 13.351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,
– 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,
– nie więcej niż 3.708.611 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,
– nie więcej niż 3.708.611 praw do akcji serii C.

Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Maklerski IDM S.A.

Planowane 75 mln zł pozyskanych z emisji akcji moją zostać przeznaczone na realizację planów strategicznych firmy. Wśród nich są:

– inwestycje zmierzające do zwiększenia przychodów z reklamy (45 mln zł),
– inwestycje, które pozwolą zwiększyć przychody z usług telekomunikacyjnych (22,5 mln zł),
– inwestycje pozwalające na zwiększenie przychodów z rynku oprogramowania biznesowego (3 mln zł)
– inwestycje rokujące zwiększenie przychodów z rynków zagranicznych (4,5 mln)

Wczoraj o godzinie 14 zakończyło się trwające 2,5 dnia składanie Deklaracji Nabycia. Od dziś, 2 lutego do 12 lutego 2007 r. trwa okres publicznej subskrypcji oraz trwa przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi do 9 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji.

Potencjalni inwestorzy zapewne będą zainteresowani wynikami finansowymi Gadu-Gadu S.A.

Jak wynika z informacji zaprezentowanych przez przedstawicieli firmy przychody netto ze sprzedaży usług w latach 2003 – 2005 wzrosły o 267%, z poziomu 2,25 mln zł netto do 8,27 mln zł. Z kolei porównując pierwsze półrocza 2006 oraz 2005 roku odnotowano wzrost przychodów netto na poziomie 47%.

Zysk na działalności operacyjnej w latach 2003-2005 zwiększył się z 787 tys. zł do 3 813 tys. zł – oznacza to prawie pięciokrotny wzrost. Zysk netto w całym 2005 roku wyniósł 3 183 tys. zł, a po pierwszym półroczu 2006 roku ponad 2 mln zł.

Głównym źródłem dochodów emitenta akcji jest sprzedaż powierzchni reklamowej. Gadu-Gadu prowadzi także działalność na rynku telefonii internetowej.

Comments are closed.