Rozdzielenie neostrady od abonamentu – porady UKE

W obliczu nadchodzącej, dosyć rewolucyjnej zmiany dla klientów usług Telekomunikacji Polskiej (TP) – rozdzielenia usługi neostrada od abonamentu telefonicznego – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawił swoje uwagi co do nowego cennika. Prezes UKE odpowiada także na podstawowe pytania oraz wyjaśnia wątpliwości osób zainteresowanych rezygnacją z usług głosowych przy jednoczesny pozostaniu abonentem usługi neostrada tp.

Nowy cennik neostrady zniechęca do rezygnacji z telefonu

Na początku Prezes UKE przypomina, że biorąc pod uwagę nowy cennik usług TP (.pdf opracowany przez UKE) – w którym osoby pozostające tylko przy usłudze neostrada tp będą musiały opłacać dodatkowy abonament za utrzymanie łącza w wysokości 36,60 zł brutto – oddzielenie przez spółkę usługi neostrada tp od usługi telefonicznej nie przyniesie abonentowi wyraźnego spadku kosztów ponoszonych na dostęp do internetu.

Jak wskazuje UKE różnice w opłatach mogą sięgać ledwie kilkunastu złotych (nawet w przypadku umów na czas określony), co – zdaniem urzędu – można wręcz uznać za zniechęcające do rezygnacji z telefonu.

Anna Streżyńska, Prezes UKE zwraca także uwagę na nieprecyzyjne zapisy w cenniku usługi neostrada tp (cennik TP w .pdf), który zacznie obowiązywać z dniem 15 lutego 2007 r. Zdaniem UKE Telekomunikacja nie uwzględniła w nim sytuacji, w której chcemy posiadać neostradę tp, a nie posiadamy łącza.

Co to oznacza dla potencjalnego klienta? Jak wyjaśnia UKE obowiązek przyłączenia do sieci PSTN TP SA ma jedynie w odniesieniu do usługi powszechnej. W promocji opłata za przyłączenie to 10 zł brutto, ale jesteśmy zobowiązani wówczas do wyboru planu telefonicznego z aktualnej oferty Spółki i minimalny okres, na który musimy się do tego zobowiązać to 12 miesięcy. Dopiero po tym czasie możemy bez żadnych konsekwencji finansowych zrezygnować z usługi telefonicznej i korzystać jedynie z neostrady tp.

Nowy regulamin neostrady do poprawki

Prezes UKE przypomina ponadto, że Telekomunikacja Polska S.A. nie przedłożyła nowego regulaminu usługi neostrada tp (.pdf) do akceptacji urzędu, co stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku nowego regulaminu UKE ma zastrzeżenia co do funkcjonalności zwiększania limitu transferu w danym okresie rozliczeniowym, a nie ze skutkiem od przyszłego okresu rozliczeniowego. W efekcie tego zapisu, użytkownik, który w połowie miesiąca wyczerpie limit transferu, musi czekać kolejne 2 tygodnie na możliwość korzystania z powiększonego limitu.

Anna Streżyńska zwraca też uwagę na fakt, że nowy regulamin nie zawiera danych precyzujących jakość świadczonej usługi. Istnieje w nim jedynie odwołanie do… nieistniejących – zdaniem Prezesa UKE – wymagań, które według omawianego regulaminu zostały uwzględnione w Prawie telekomunikacyjnym. UKE stoi na stanowisku, że przepisy ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne nie precyzują wskaźników jakości dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.

W nowym regulaminie, w części dotyczącej reklamacji, nie wyjaśniono pojęcia „Komórka organizacyjna TP”, skutkiem czego klienci mogą być zdezorientowani przy próbie składania takich pism. Prezes UKE wyjaśnia zatem, że każda reklamacja będzie doręczona skutecznie, jeżeli zostanie:

– wręczona pracownikowi punktu obsługi klienta i jej wpływ zostanie pisemnie potwierdzony,

– przesłana listem poleconym (lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Telekomunikacja Polska SA , ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice

Jeśli TP nie rozpatrzy reklamacji w terminie 30 dni, to zgodnie z prawem reklamację taką uznaje się za rozpatrzoną na korzyść abonenta.

UKE przypomina także, że osoby, które nie zaakceptują nowego regulaminu mogą zgodnie z art. 59 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego zrezygnować z usługi neostrada tp i wypowiedzieć obecnie zawartą umowę na świadczenie usługi telekomunikacyjnej bez płacenia odszkodowania na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA Zachęcamy jednak, aby przed podjęciem tej decyzji upewnić się, czy konkurencyjni dla TP operatorzy świadczą w Waszym regionie pożądane przez Was usługi.

Użytkownicy planu socjalnego, neostrady plus, sdi tp, DSL oraz innych usług TP, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi nie będą mogli skorzystać z usługi neostrada tp – wynika z pkt 4 ust. 3 nowego regulaminu neostrady tp Telekomunikacji Polskiej.

Co cię czeka po rezygnacji z abonamentu telefonicznego

Po pierwsze Prezes UKE przypomina, że klienci, którzy wypowiedzą obecne umowy o świadczenie usługi z tytułu zmiany regulaminu, nie będą mogli skorzystać z żadnej akcji promocyjnej oferowanej aktualnie przez TP. Możliwość taka będzie im stworzona po upływie 3 miesięcy, czyli od dnia 30 kwietnia 2007r., choć realne uprawnienia do skorzystania z promocji będą wynikały z regulaminu konkretnej oferty.

Klienci którzy zrezygnują z usług telefonicznych TP mogą zachować swój dotychczasowy numer telefonu stacjonarnego i przenieść go, np. do operatora VoIP. Muszą jednak pamiętać, żeby zrobić to w sposób przewidziany przepisami. Ponadto najpierw należy przenieść numer, a potem zrezygnować z abonamentu telefonicznego TP.

Istotny w tym przypadku jest także fakt, że operator VoIP może nie być gotowy na przejęcie numeru, np. z braku możliwości technicznych (należy wcześniej rozpoznać sytuację). Jeśli natomiast TP odmówi realizacji przeniesienia – należy poprosić Prezesa UKE o interwencję.

Możliwe jest pozostanie przy neostradzie i skorzystanie z usług telefonicznych innego operatora, jeśli nie ma przeszkód technicznych ku temu – informuje UKE. W takim przypadku klient będzie otrzymywał dwie faktury, jedną za neostradę, drugą od alternatywnego operatora telefonii stacjonarnej. Co ważne: opłata za utrzymanie łącza jest wliczona w cenę abonamentu telekomunikacyjnego opłacanego u nowego operatora (świadczącego usługę WLR). TP S.A. nie pobiera wówczas od użytkownika neostrady osobnej opłaty za utrzymanie łącza (pkt 2 objaśnień do tabeli w cenniku neostrady TP).

UKE wyjaśnia ponadto, że opłata za utrzymanie łącza – pobierana przez TP dodatkowo od użytkowników neostrady, którzy zrezygnują z abonamentu telefonicznego – pokrywa koszty położenia kabli oraz ich konserwacji. Do tej pory opłata ta była wkalkulowana w abonament telefoniczny. Obecnie w sprawie wysokości tej opłaty prowadzone jest postępowanie przez UKE.

UKE zapewnia, że będzie dokładnie i regularnie kontrolować, czy użytkownicy, którzy zdecydowali się na rozdzielenie usług nie będą dyskryminowani w żaden sposób przez operatora, m.in. czy neostrada tp nie będzie wolniejsza lub celowo opóźniana, albo czy nie pogorszy się jakość połączeń realizowanych w ramach usługi VoIP. Jak będzie w praktyce okaże się w najbliższej przyszłości.

Jak aktywować neostradę tp bez abonamentu telefonicznego

Nowi klienci powinni najpierw skontaktować się z Telekomunikacją Polską SA, czy są możliwości techniczne instalacji, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi powinni złożyć zamówienie na usługę.

Uwaga: UKE informuje, że dostęp do internetu nie jest usługą powszechną, w związku z czym termin podłączenia abonenta do sieci dla celów świadczenia usługi nie jest regulowany prawem.

Dotychczasowi klienci powinni wziąć pod uwagę fakt, że rozdzielenie neostrady tp może trwać nieco dłużej ze względu na okres wypowiedzenia dotychczasowych umów. Standardowo jest to 30 dni plus pozostałe dni do końca okresu rozliczeniowego.

Należy zatem najpierw udać się do Telepunktu i pisemnie wypowiedzieć umowę o świadczenie umowy na telefon stacjonarny. Jednocześnie należy podpisać umowę na utrzymanie łącza telefonicznego. Umowa na neostradę tp pozostaje bez zmian.

Po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy, rozpoczyna się opłacanie opłaty za utrzymanie łącza. Warto przed podpisaniem umów upewnić się, że są one czytelne i zawierają pełne informacje – radzi UKE – pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.

Comments are closed.