UKE: Udogodnienia i usługi dodatkowe w TP

Prezes UKE wydał kolejną decyzję w sprawie określenia warunków świadczenia usługi powszechnej. Pierwsza decyzja w tej sprawie została wydana w dniu 5 maja 2006 r. i wyznaczała Telekomunikację Polską S.A. do świadczenia usługi powszechnej. Obecna decyzja dotyczy obowiązku świadczenia przez TP tzw. udogodnień i usług dodatkowych.

Usługa powszechna to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. Firmie świadczącej usługę powszechną przysługuje dopłata z budżetu państwa do kosztów świadczenia usług, jeśli świadczenie ich okaże się nierentowne.

W decyzji z dnia 29 stycznia 2007 r. Prezes UKE wykreślił m. in. obowiązek świadczenia przez TP S.A. udogodnień i usług dodatkowych, o których mowa art. 93 Prawa telekomunikacyjnego. Zaliczają się do nich:

– umożliwienie rozłożenia na raty opłaty za przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta,

– zapewnienie abonentom możliwości nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług,

– zapewnienie abonentom możliwości zablokowania połączeń wychodzących powyższej określonej wartości w okresie rozliczeniowym,

– zapewnienie abonentom korzystania z usług w granicach określonej przez abonenta górnej kwoty faktury,

– zapewnienie abonentom korzystania z usług w granicach sumy przedpłaconej,

– zapewnienie możliwości otrzymania szczegółowego, bezpłatnego wykazu wykonywanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych

Obowiązek świadczenia powyższych usług ma być realizowany w taki sposób, aby abonent nie był zobligowany do płacenia za udogodnienia lub usługi dodatkowe, które nie są konieczne do świadczenia zamówionej usługi.

Według Prezesa UKE TP jest zobowiązana do świadczenia powyższych udogodnień i usług dodatkowych TP S.A. z mocy Ustawy i nie ma konieczności rozstrzygać o obowiązkach nałożonych Ustawą na przedsiębiorcę wyznaczonego w drodze decyzji.

Jednocześnie Prezes UKE zobowiązał Spółkę do określania w regulaminie świadczenia usługi powszechnej świadczonych przez TP S.A. udogodnień i usług dodatkowych, natomiast ich zakres i warunki powinny być uzgadniane z Prezesem UKE oraz określane w regulaminie lub cenniku usługi powszechnej.

Zdaniem Prezesa UKE zasadnym jest dokonywanie przez Spółkę bieżących uzgodnień i ustaleń z Prezesem UKE w zakresie usług już wdrożonych i tych, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie funkcjonują. Udogodnienia i usługi dodatkowe mogą bowiem podlegać zmianom chociażby ze względu na ciągle zmieniające się warunki rynkowe.

Comments are closed.