85% dostawców nie wypełnia swych obowiązków!

Polscy dostawcy usług telekomunikacyjnych w nikłym stopniu dbają o prawa swojego użytkownika i nie przestrzegają wymagań stawianych im przez Prawo telekomunikacyjne – donosi Urząd Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu kontroli na terenie całego kraju.

Kontrola UKE przeprowadzona w okresie od 27 czerwca do 23 listopada 2006 objęła 209 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Byli to zarówno mali przedsiębiorcy dostarczający usługę dla niewielkiej liczby użytkowników na ograniczonym terenie, jak również operatorzy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju.

Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza kontrola przeprowadzona w takim zakresie od 2000 roku tj. od czasu powstania organu odpowiedzialnego za regulację rynku telekomunikacyjnego.

Wyniki kontroli są zatrważające. Zdecydowana większość (85%) ze skontrolowanych dostawców usług telekomunikacyjnych w różnym stopniu nie wypełnia postanowień Prawa telekomunikacyjnego określających ich obowiązki względem użytkowników. Do najczęstszych naruszeń przepisów prawa telekomunikacyjnego należał brak określonych w ustawie elementów umów np.:

– informacji o rodzaju świadczonych usług danych, o ich jakości i dostępności,

– danych szczegółowych dotyczących cen, w tym pakietów cenowych oraz sposobów uzyskania informacji o aktualnym cenniku,

– zakresu obsługi serwisowej,

– czasu trwania umów oraz warunków przedłużenia lub rozwiązania umowy,

– informacji o trybie postępowania reklamacyjnego,

– informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Brak tych wszystkich informacji ograniczał użytkownikom możliwość dochodzenia swoich praw. Kontrolowane podmioty będą musiały teraz usunąć wskazane nieprawidłowości i UKE zapowiada, że zostaną wydane decyzje administracyjne nakazujące ich usunięcie. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może również nałożyć kary finansowe.

Comments are closed.